அறிவிப்பு மலைகள் இனி தனியாக ஒரு டாட்காமாக செயல்படும் அதன் இணைப்பு இங்கே http://malaigal.com/


logo

அறிவிப்பு மலைகள் இனி தனியாக ஒரு டாட்காமாக செயல்படும்

அதன் இணைப்பு இங்கே http://malaigal.com/

மேலும் அழகாக மலைகள் வடிவமைப்பை செய்யவும் சில பல வசதிகள் கருதியும் தனியாக மலைகள் இதழ் கடந்த 18 ஆவது இதழிலிருந்து செயல்படுகிறது

பிரதி மாதம் 3 மற்றும் 18 ஆம் தேதிகளில் மலைகள் இதழ் பிரசுரமாகும்

நன்றி

உங்கள்

சிபிச்செல்வன்

ஆசிரியர்

மலைகள் இணைய இதழ்

sibichelvan@gmail.com

cell phone

91  892 555 44 67

Advertisements