கவிதைகள் ஷாஅ கவிதைகள்

ஷாஅ கவிதைகள்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ரெண்டாம் மாடி முகப்பு வாசல்

திறக்கவும்

சிறுபொன் உரசி வானம்

சிலிர்க்கவும்

சரியாக இருந்தது

அதோ

ஆத்மாநாமின் காகம்

அந்த மலையும் தாண்டிப் பறக்கிறது

உச்சியில் எச்சமிட்டு

சூரியனைப்

பார்த்துக்

கா

***

Advertisements