கவிதைகள் பத்மஜா நாராயணன் கவிதைகள்

பத்மஜா நாராயணன்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வரிகளிடைமறைகவி 

அவன் அனுப்பிய
வரிகளை படிக்கத் தொடங்கினேன்
எதாலோ ஏதோவோர்
உயிரைத் துரத்த
ஆயத்தம் கொண்டிருந்த
வரிகள்
அவ்வுயிரை அவை தொடும் நேரம்
ஒரு நல்ல கவிதையாக
மாறக்கூடிய சாத்தியங்கள் இருந்தது
அதுவரை அக்கவியின்
பச்சை நிழல்
அவ்வரிகளின் மேல்
படிந்து மினுங்கியது.
பச்சை தந்த மயக்கத்தில்
நல்ல கவிதையென
செய்தி அனுப்பி விட்டு
அமர்ந்த பின் தான் புலப்பட்டது
எல்லா வரிகளினூடே
அமர்ந்திருந்த
கவியின் உரு
அப்போது நிழல் கருப்பாய் மாறுவதை
தடுக்க முடியாமல்
திகைத்து நோக்குகையில்
கவியின் நிறம் உண்மையில்
சிவப்பாய் இருந்தது .

 

 

 

 

 

வரிகளிடைமறைகவி 

அவன் அனுப்பிய
வரிகளை படிக்கத் தொடங்கினேன்
எதாலோ ஏதோவோர்
உயிரைத் துரத்த
ஆயத்தம் கொண்டிருந்த
வரிகள்
அவ்வுயிரை அவை தொடும் நேரம்
ஒரு நல்ல கவிதையாக
மாறக்கூடிய சாத்தியங்கள் இருந்தது
அதுவரை அக்கவியின்
பச்சை நிழல்
அவ்வரிகளின் மேல்
படிந்து மினுங்கியது.
பச்சை தந்த மயக்கத்தில்
நல்ல கவிதையென
செய்தி அனுப்பி விட்டு
அமர்ந்த பின் தான் புலப்பட்டது
எல்லா வரிகளினூடே
அமர்ந்திருந்த
கவியின் உரு
அப்போது நிழல் கருப்பாய் மாறுவதை
தடுக்க முடியாமல்
திகைத்து நோக்குகையில்
கவியின் நிறம் உண்மையில்
சிவப்பாய் இருந்தது .