இளம்படைப்பாளி அகச்சேரன் கவிதைகள்

அகச்சேரன் கவிதைகள்

கிளிக்கதை

அவள் தன்

செல்லக்கிளியின்

பச்சைச் சிறகால்

தூது விடுத்தாள்

அவன் தன்

வானில் சற்றே

அலைய விட்டு

செக்கச் சிவந்த

அலகை மாத்திரம்

நறுக்கி

பதிலாக அனுப்பி வைத்தான்.

சாம்பல் கவிதை

புண்ணியவதி கைவிட்ட ஒரு ஜோடிக் கண்கள்

சாம்பல் மேட்டையே நோக்குகிறது

சிசு புரண்டழ

சிசுவாகி ஏங்கி

நிறைகிறது கண்ணீர;

ஜோடிக் கண்கள் புனைய

கவிதையோ

கண்களைத் தின்று

கொழுக்கிறது.

மீண்டும்

தொடர்கிறது

இடையில் கேட்டதெல்லாம்

பிரிவின் அற்புத கானம்

சேர்கையில் இட்டேன்

எனக்கே என்ற

உரிமையின்

மானசீக முத்தம்.

•••

Advertisements